Vítáme Vás na výukových stránkách ZŠ Josefov

Prosím, vyberte si z nabídky pro první nebo druhý stupeň konkrétní třídu, do které Vaše dítě patří.

Důležité informace pro žáky a rodiče

Ombudsman dětem – veřejný ochránce práv

AKTUALIZOVÁNO 13. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 17. května 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků přípravné třídy a žáků 1. i 2. stupně ve škole bez rotací.

Ve školní družině bude provoz v běžném režimu.

Organizační pokyny:

  • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy jedenkrát týdně, a to vždy v   pondělí. Pokud bude antigenní test pozitivní, půjde žák na PCR test a nebude docházet do školy.  
  • Pokud se nákaza potvrdí, bude se záležitostí zabývat hygiena.
  • Prezenční výuka ve škole je pro žáky povinná.
  • Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci nosit roušky.
  • Při vyučování nebude zpěv a tělesná výchova v tělocvičně.
  • Ve třídách bude zajištěno časté větrání, dezinfekční prostředky a budou dodržována hygienická a bezpečnostní pravidla.
  • Podle možnosti učitelé během dne zařadí pobyt žáků venku - v areálu nebo okolí školy.
  • Pokud mají žáci při prezenční výuce ve škole zájem o obědy ve školní jídelně, musí si je objednat v kanceláři školní jídelny ZŠ Josefov, tel. 724074654 nebo na  http://194.61.51.189/ejidelnicek/
  • Přihlašovat nebo odhlašovat obědy je nutné jeden stravný den předem do 12:00 hodin.
  • Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 Sledujte, prosím, webové stránky školy, kde budou podle aktuálního vývoje    

 epidemiologické situace zveřejňovány další informace.

 Děkujeme za pochopení.                                Mgr.  Lukáš Zvěřina, ředitel školy

 

 

Dotazy rodičů – odpovědi MŠMT

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

V případě, že si škola sama zajistí neinvazivní RT-PCR testy, je možné testovat 1x za týden.

 

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.