23. 10. 2020

ČJ – Už víme, co jsou slova protikladná a souznačná. Také jsme procvičili slova nadřazená, podřazená a souřadná. Dnes na nás čekají slova mnohoznačná a citově zabarvená.

mnohoznačná = mají více významů (list papíru nebo list na stromě)

citově zabarvená = lichotivá (domeček) nebo hanlivá (barabizna)

V pracovním sešitě na straně 17 u slov mnohoznačných:

- Ve cvičení 1. pojmenuj obrázky a napiš dva významy těchto slov.

- Ve 2. cvičení vymysli dva významy zapsaných slov a vybarvi slova zdrobnělá

V pracovním sešitě na straně 17 u slov citově zabarvených:

- Ve cvičení 1 a 2 přečti věty a podtrhni slova citově zabarvená. Napiš, jestli to jsou slova LICHOTIVÁ nebo HANLIVÁ.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku z českého jazyka zkontrolovat.

 

PÍSANKA - na straně 14 jsou cvičení pro chytré hlavičky. Celou stranu vypracuj.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku z písanky zkontrolovat.

 

M – Naučili jsme se řadu násobků čísla 6 a procvičili jsme si násobení.

- V pracovním sešitě na straně 27 jsou připravená cvičení na dělení číslem 6. Celou stranu vypracuj.

V této PŘÍLOZE najdeš vypracovanou stránku 27 matematiky ke kontrole.

 

Odkaz na online procvičování učiva: Dělení číslem 6

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/deleni6priklad1.htm#

 

Příští týden 26.10. - 30.10. mají žáci podzimní prázdniny, kdy nové úkoly na server nebudu vkládat, žáci si mohou učivo ještě dopracovat.

 

22. 10. 2020

ČJ – Včera jsme si zopakovali a procvičili slova protikladná. Dnes se zaměříme na slova souznačná (synonyma) a na slova nadřazená, podřazená a souřadná.

synonyma = slova, která mají stejný nebo podobný význam

V pracovním sešitě na straně 16 u slov souznačných:

- V 1. cvičení spoj čarou slova souznačná.

- Ve cvičení 2. k uvedeným slovům zkus najít vhodná slova souznačná a napiš je na linku.

V pracovním sešitě na straně 16 u slov nadřazených, podřazených a souřadných:

- Ve cvičení 1. rozděl a napiš do tří řádků souřadná slova a k nim vymysli a doplň slovo nadřazené.

- Ve cvičení 2. uveď k nadřazenému slovu alespoň tři slova podřazená.

- U cvičení 3. budeš potřebovat pastelky. V každé řadě vybarvi slovo, které tam nepatří.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku z českého jazyka zkontrolovat.

 

M – Naučili jsme se řadu násobků čísla 6.

- V pracovním sešitě na straně 26 jsou připravená cvičení na procvičování. Celou stranu vypracuj.

V této PŘÍLOZE najdeš vypracovanou stránku 26 matematiky ke kontrole.

 

Odkaz na online procvičování: Násobení číslem 6

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/nasobeni6priklad1.htm

 

PRV – V minulé hodině prvouky jsme zaznamenávali denní režim a čas. Dnes se zaměříme na vaše záliby - koníčky, čím se bavíte ve volném čase.

- V pracovním sešitě na straně 28 vypracuj jen úkol 1., kde si přečti Ájino vyprávění o jejím koníčku a podtrhni, jaké činnosti při něm vykonává. Potom popiš na připravené linky svůj koníček.

V PŘÍLOZE si prohlédni a přečti, jaké koníčky mají jiné děti.

 

21. 10. 2020

ČJ – Vloni jsme se seznámili se slovy protikladnými, nyní je společně zopakujeme.

V pracovním sešitě na straně 15:

- Stejnou pastelkou vybarvi slova protikladná ve cvičení 1.

- Ve 2. cvičení do křížovky doplň slova protikladná a tajenku nakresli do rámečku.

- Do 3. cvičení dopiš k daným slovům slova protikladná.

- Pod obrázky 4. úkolu napiš slova protikladná, obrázky si můžeš vybarvit.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku z českého jazyka zkontrolovat.

 

Odkaz k online procvičování učiva: Slova protikladná

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/kvetinova/cviceni.htm

 

PÍSANKA - na straně 13 procvičuj psaní písmen y, Y a celou stranu vyplň.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku z písanky zkontrolovat.

 

M – Abychom mohli být dobrými počtáři malé násobilky, musíme dobře zvládat zpaměti řady násobků čísel. Už jsme se naučili násobky čísel 2, 3, 4, 5. Nyní nás čeká řada násobků čísla 6.

0    6    12    18    24    30    36    42    48    54    60

V této PŘÍLOZE najdeš tabulku s malou násobilkou, která ti jistě bude při učení dobrým pomocníkem.

 

Odkaz k online procvičování učiva: Učíme se násobky čísla 6

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nasobky/prirazovani6.htm

 

20. 10. 2020

ČJ – Máme vyplněné již všechny pracovní listy. Nyní nás čeká učivo, které je zaměřeno na význam slov. Toto jsme se již učili ve 2. třídě, takže to pro nás není žádná novinka.

V pracovním sešitě na straně 14:

- Pozorně si přečti text ve cvičení 1 a splň úkoly a), b). Úkol c) splň jen ústně.

- Ve cvičení 2 seřaď do vět zpřeházená slova, aby ti věta dávala smysl a tyto 3 věty napiš.

- Ve 3. cvičení vytvoř z daných slabik co nejvíce slov a napiš je.

V této PŘÍLOZE si můžeš cvičení zkontrolovat.

 

M – I v matematice máme vyplněné všechny pracovní listy a společně se dnes podíváme na ČAS a jeho měření.

Otevři si pracovní sešit na straně 25:

- V 1. cvičení zapiš, kolik ukazují hodiny.

- Ve 2. nakresli polohu hodinových ručiček dle zadání.

- Ve 3. cvičení převeď jednotky času, jistě ti pomohou tyto PŘEVODY JEDNOTEK

- Ve 4. cvičení zjisti a napiš časové údaje, možná se budeš muset s někým poradit.

V této PŘÍLOZE si můžeš cvičení zkontrolovat.

 

Odkaz na procvičování: "Učíme se hodiny"

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

 

PRV – Aby nám dávalo učení smysl, propojíme znalosti z matematiky s učivem v prvouce.

Napiš na list čistého papíru svůj denní režim při domácí výuce. Uveď v něm všechny důležité činnosti během dne s časovými údaji a nakresli k vybranému údaji obrázek. Vypracovaný úkol vlož k pracovním listům do folie k odevzdání.

 

19. 10. 2020

ČJ – Dnes si procvičíme v pracovním listě OPAKOVÁNÍ:

  1. Druhy vět ve cvičení 1. Na linku za větou napiš a odůvodni si správné znaménko. Melodii stoupavou a klesavou        ve větách si společně procvičíme až ve škole.
  2. Přepiš větu ze cvičení 1, která vyjadřuje zákaz.
  3. Z daných oznamovacích vět vytvoř věty tázací. Například: Petr jde se psem na procházku. --- Jde Petr se psem na procházku?
  4. Rozděl čarou věty na slova a tyto věty správně napiš. Označ číslem, z kolika slov se skládají.

V této PŘÍLOZE si můžeš cvičení zkontrolovat.

PÍSANKA – na straně 12 procvičuj psaní písmen v, V, w, W a celou stranu vyplň.

 

M – Před víkendem jsme procvičovali násobení a dělení třemi.

Dnes nás čeká pracovní list „Opakování: Násobení a dělení (pěti)“

V pracovním listě „Opakování: Násobení a dělení 5 (pěti)“ vypracuj všechna cvičení (43, 44, 45, 46). Pozor, jsou tu i příklady na násobení a dělení 2, 3, 4. Jsou tu i příklady se závorkami, kde platí pravidlo, že nejdříve spočítej to, co je v závorce.

PŘÍLOZE si můžeš všechna tato cvičení zkontrolovat, opravit a ke každému cvičení napiš, kolik jsi měl chyb.

 

16. 10. 2020

ČJ – Dnes si procvičíme dělení hlásek na samohlásky a souhlásky.

V pracovním listě „DRUHY HLÁSEK“ vybarvi podle návodu samohlásky a souhlásky měkké, tvrdé a obojetné.

V této PŘÍLOZE si můžeš cvičení zkontrolovat.

PÍSANKA -  na straně 11 doplň do textu slova z nabídky a věty napiš. K otázkám napiš odpovědi.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku z písanky zkontrolovat.

 

M – Pátek bude den, kdy si zopakujeme násobení a dělení 3 (třemi).

V pracovním listě „Opakování: Násobení a dělení 3 (třemi)“ vypracuj všechna cvičení (22, 23, 24, 25). Pozor, jsou tu i příklady na násobení a dělení 2 (dvěma).

V PŘÍLOZE si můžeš všechna tato cvičení zkontrolovat, opravit a ke každému cvičení napiš, kolik jsi měl chyb.

 

PRV – Posledně jsme plnili badatelský úkol v terénu. Poznali jsme tak lépe své okolí bydliště.  Dnes nás čeká opakování toho, co jsme se naučili o naší vlasti v posledních hodinách.

V pracovním sešitě na straně 24 odpověz na otázky 1 – 14 a tyto odpovědi zaznamenej do křížovky. Po doplnění slov rozlušti tajenku. Také vystřihni a nalep do mapy České republiky názvy Čechy, Slezsko a Morava.

V PŘÍLOZE si můžeš křížovku zkontrolovat a opravit. Nalepil/a jsi správně názvy Čechy, Morava a Slezsko?

 

15. 10. 2020

ČJ – Včera jsme procvičili měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky a psaní u, ů, ú. Dnes si na druhé straně tohoto PRACOVNÍHO LISTU zopakujeme:

4. cvičení: párové souhlásky uvnitř slova

- Zdůvodni si pomocným slovem, jaká hláska ve slově chybí a doplň.

5. cvičení: pravopisné cvičení

- Doplň hlásku, která ve slově chybí.

6. cvičení: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- Přečti a doplň správně slova.

V této PŘÍLOZE si můžeš všechna tři cvičení zkontrolovat, opravit a napiš, kolik jsi měl chyb.

PÍSANKA – na straně 10 procvičuj psaní písmen n, ň, m, N, Ň, M a celou stranu vyplň

 

M – Včera jsme si procvičili číselnou řadu 1-100 a vytvořili obrázek. Dnes se zaměříme na opakování sčítání a odčítání.

- Na druhé straně pracovního listu s obrázkem králíka máš připravené příklady Počítání pro volnou chvíli na sčítání a odčítání do 100. Všechny sloupečky (1-15) vypočítej a napiš výsledky.  

V této PŘÍLOZE si můžeš všechny sloupečky zkontrolovat, opravit a do hodnocení napiš, kolik jsi měl chyb.

 

14. 10. 2020

Angličtina - Ahoj děti :-) otevřete a vyplňte tento pracovní list. Odevzdejte mi ho buď přes paní učitelku Štajglovou a nebo mi ho můžete oskenovaný poslat na můj e-mail natalie.kuncova@zsjosefov.cz. Odevzdejte, prosím, do pondělí, 19.10.

Děkuji a přeji hodně zábavy! N. Kuncová

 

ČJ - Dnes se společně zaměříme na pracovní list ČJ, kde procvičíme:

1. měkké a tvrdé souhlásky

zopakuj si měkké a tvrdé souhlásky, potom doplň do cvičení 1. i/y

2. párové souhlásky

vymysli pomocná slova, kterými si zdůvodníš, jaká hláska ve slově chybí a hlásku ve 2. cvičení doplň

3. psaní u, ů, ú

zopakuj si se mnou: na začátku slova píšeme Ú, uprostřed a na konci slova píšeme Ů a doplň cvičení 3.

         V této PŘÍLOZE si můžeš všechna tři cvičení zkontrolovat, opravit a napiš, kolik jsi měl chyb.

V PÍSANCE vypracuj celou stranu 9. Přepiš úhledně báseň do čtyř řádků a procvič psaní písmen r, ř.

 

M - V matematice si v pracovním listě procvičíme řadu čísel 1-100

  1. Spoj body 1-100 tužkou a obrázek pastelkami vybarvi

 

PRV – V prvouce jsme společně hovořili o naší vlasti, státních symbolech a našem městě. Už také znáte svoji adresu a víte, kudy se dostanete ze školy domů.

Badatelský úkol:

  • Žáci, kteří bydlí ve městě, napíší na list papíru názvy pěti ulic, které jsou v okolí jejich bydliště
  • Žáci, kteří bydlí na vesnici, napíší na list papíru tři zajímavá místa z okolí svého bydliště

              Nezapomeň, že názvy ulic se píší na začátku s velkým písmenem!

 

13. 10. 2020

Vážení rodiče,

Od 14. 10. – 23. 10. 2020 bude probíhat opět distanční výuka, kdy děti zůstanou doma a budou se vzdělávat na dálku. Toto vzdělávání je bez výjimky pro všechny žáky povinné.

Každý den budu na tyto výukové stránky vkládat učivo, pracovní listy nebo odkazy k učivu.

Zaměřím se na ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKU, PRVOUKU a ANGLICKÝ JAZYK.

Pokud nemáte možnost sledovat zadávání těchto úkolů na internetu, kontaktujte mě a učivo vám můžu připravit i v papírové formě, které si ve škole po domluvě vyzvednete.

Od 26. 10. – 1. 11. jsou vyhlášeny podzimní prázdniny, tak doufám, že se v pondělí 2. 11. všichni opět sejdeme ve škole.

Věřím, že toto náročné období opět společně zvládneme

Lidmila Štajglová