28. 1. 2021

Vážení rodiče,

příští týden mají žáci jarní prázdniny, kdy nové úkoly na server nebudu vkládat a žáci si mohou učivo ještě dopracovat.

Vypracované úkoly žáci přinesou ke kontrole v pondělí 8. 2. 2021 při návratu do školy.

Pokud se distanční výuka prodlouží, i přes to přineste v úterý dopoledne 9. 2. 2021 od 8,00-11.30 hodin tyto úkoly ke kontrole.

Co vyžaduji k odevzdání:

- Pracovní sešity: Český jazyk, Matematika 1. a 2. díl, Prvouka, Hravá vyjmenovaná slova

- Písanka 1. a 2. díl

- malý modrý sešit PRV (úkoly „Lidské výtvory“ a „Roční období“)

- malý sešit na ČJ (řada vyjmenovaných slov po M)

 

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po M – HMYZ – MYŠ - HLEMÝŽĎ a tvořili jsme věty s příbuznými slovy

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 22:

- Ve cvičení 1 jsme k daným obrázkům vymysleli a napsali větu.

- Ve cvičení 2 jsme doplňovali do vět vhodná slova.

- Ve cvičení 3 jsme doplňovali neúplná slova.

Vypracovaná strana 22 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme procvičovali sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ, zopakovali jsme si malou násobilku a zaokrouhlování na desítky

V pracovním sešitě na straně 10:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady v tabulkách.

- Ve cvičení 2 jsme výsledky příkladů na násobení zaokrouhlovali na desítky.

- Ve cvičení 3 jsme pomocí příkladů řešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 10 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si zopakovali, co víme o půdě a začali jsme si povídat o teplu a světlu ze Slunce

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 39:

- Doplnili jsme k obrázkům s počasím vhodné roční období.

- Do textů jsme doplnili vhodná slova.

- Ve čtyřsměrce jsme vyhledali názvy značek počasí, které jsou na pravém okraji stránky, a ze zbylých písmen jsme vytvořili slovo do tajenky.

Vypracovaná strana 39 ke kontrole ZDE.

Úkol pro dnešní den:

Do malého modrého sešitu napiš nadpis „Roční období“, stránku křížem rozděl na čtyři části, do každé napiš název ročního období a nakresli značku vhodného počasí. Značky jsou pro inspiraci nakreslené v pracovním sešitě na straně 39.

 

Odkaz na krátký film „Střídání dne a noci, roční období“

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

 

 

27. 1. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po HMYZ – MYŠ – HLEMÝŽĎ, hledali jsme k nim slova příbuzná a seznámili jsme se s psaním některých slov s i/í po M

V pracovním sešitě na straně 37:

- Ve cvičení 1 jsme do přirovnání doplnili slovo a vysvětlili jsme ho.

- Ve cvičení 2 jsme do textu doplnili i/y.

- Ve cvičení 3 jsme k uvedeným slovům vymysleli větu a zapsali ji na řádek.

Vypracovaná strana 37 ke kontrole ZDE.

 

Písanka 2 – vypracuj celou stranu 2

 

M – dnes jsme procvičovali odčítání a sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 9:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 a 4 jsme pomocí příkladu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 3 jsme barevně vyznačili v hadovi sudá a lichá čísla.

Vypracovaná strana 9 ke kontrole ZDE.

 

 

26. 1. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po M – MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE a hledali jsme k nim slova příbuzná

V pracovním sešitě na straně 36:

- Ve cvičení 5 jsme doplnili do vět mi/my.

- Ve cvičení 6 jsme vybrali vhodná slova ze závorek.

- Ve cvičení 7 napsali jsme větu: „Co bych chtě/a mít a proč?“

- Ve cvičení 8 jsme ke každému obrázku vymysleli a napsali 2 krátké věty.

Vypracovaná strana 36 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme procvičovali odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 8:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 a 4 jsme pomocí příkladu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 3 jsme vypočítali matematický řetězec.

- Také jsme počítali příklady na sčítání i odčítání v béžovém sloupečku na levém okraji stránky.

Vypracovaná strana 8 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si zopakovali, co víme o vzduchu a začali jsme si povídat o půdě

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 38:

- K obrázkům jsme nalepili vhodné texty.

- Napsali jsme na volné linky, jaká půda se vyskytuje v okolí školy a jak o ni lidé pečují.

- V zeleném rámečku i pod ním jsme doplnili vhodná slova textu.

Vypracovaná strana 38 ke kontrole ZDE.

Odkaz na krátký film „Proč na půdě záleží?“

https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4

 

25. 1. 2021

ČJ – v hodině jsme procvičovali vyjmenovaná slova a slova příbuzná: MY – MÝT – MYSLIT – MÝLIT SE

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 20:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili mi/my.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y a škrtli slovo, které do řady nepatří.

- Ve cvičení 3 jsme v závorce vybrali a vyznačili správné slovo.

- Ve cvičení jsme doplnili i/y.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 21:

- Ve cvičení 5 jsme doplnili do vět mi/my.

- Ve cvičení 6 jsme v bludišti hledali slova příbuzná se slovem MÝT a zapsali jsme je na volné linky.

Vypracovaná strana 20 a 21 ke kontrole ZDE.

 

Písanka 2 – vypracuj celou stranu 1, napiš malá psací písmena a číslice

 

M – dnes jsme si vysvětlovali odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 7:

- Vyřešili jsme slovní úlohu ve žlutém rámečku.

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady pomocí rozkladu.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí příkladu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 7 ke kontrole ZDE.

Vážení rodiče, do čtvrtka 28. 1. 2021 vám na vaši mailovou adresu zašlu scan vysvědčení vašeho dítěte za 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

 

22. 1. 2021

ČJ – dnes jsme začali procvičovat vyjmenovaná slova po M – MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE a hledali jsme k nim slova příbuzná

V pracovním sešitě na straně 35 nahoře:

- Ve cvičení 1 jsme k uvedeným vyjmenovaným slovům vymysleli a napsali dvě slova příbuzná.

- Ve cvičení 2 jsme k uvedeným slovům příbuzným doplnili slova vyjmenovaná.

V pracovním sešitě na straně 35 dole:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili do vět vhodná slova z nabídky.

- Ve cvičení 2 jsme doplňovali do vět správné tvary slov.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y, spojili vhodné části přísloví a vysvětlili jsme si jejich význam.

Vypracovaná strana 35 ke kontrole ZDE.

 

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 19:

- K obrázkům jsme napsali vhodná vyjmenovaná slova po M.

Vypracovaná strana 19 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme opět procvičovali sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ, v některých příkladech jsme procvičovali i násobení, dělení a porovnávání čísel

V pracovním sešitě na straně 6:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady se závorkami.

- Ve cvičení 2 jsme vyřešili příklady a pomocí znamének porovnali jejich výsledky.

- Ve cvičení 3 jsme vypočítali matematický řetěz.

- Ve cvičení 4 jsme doplnili výpočty do matematických řetězců.

- Také jsme počítali příklady na sčítání i odčítání v béžovém sloupečku na levém okraji stránky.

Vypracovaná strana 6 ke kontrole ZDE.

Malá násobilka – PŘEHLED v tabulce.

 

21. 1. 2021

ČJ – při dnešní hodině jsme se začali učit nová vyjmenovaná slova po M a vysvětlovali jsme si jejich význam

Úkol pro dnešní den:

- Do školního sešitu na český jazyk jsme napsali na volnou linku dnešní datum a vypsali všechna vyjmenovaná slova po M

- Začali jsme se učit řadu zpaměti. Už ji umíš?

MY – MÝT – MYSLIT – MÝLIT SE – HMYZ – MYŠ – HLEMÝŽĎ – MÝTIT – ZAMYKAT – SMÝKAT – DMÝCHAT – CHMÝŘÍ – NACHOMÝTNOUT SE – LITOMYŠL

 

M – dnes jsme procvičovali sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 5:

- Ve cvičení 1 jsme pomocí rozkladu čísla vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 jsme do tabulek doplnili výsledky příkladů na sčítání.

- Ve cvičení 3 jsme pomocí příkladu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 5 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si zopakovali, co víme o koloběhu vody v přírodě a začali jsme si povídat o vzduchu

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 37:

- Doplnili jsme za pomocí přílohy slova do neúplných vět.

- K obrázkům jsme nalepili vhodné texty.

Vypracovaná strana 37 ke kontrole ZDE.

V prezentaci Podmínky života na Zemi najdeš další informace o vodě, koloběhu vody i vzduchu.

 

20. 1. 2021

ČJ – dnes jsme opět procvičovali vyjmenovaná slova po L, také jsme opakovali vyjmenovaná slova po B

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 17:

- Ve cvičení 4 jsme do textu doplnili vynechaná slova.

- Ve cvičení 5 jsme doplnili a odůvodnili i/y ve slovech s písmeny B a L.

- Ve cvičení 7 jsme do slov v řádku vybrali a zapsali vhodný kořen slov z nabídky.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 18:

-Ve cvičení 8 děti samostatně vyplnily do slov i/y a podle návodu obrázek vybarvily.

Vypracovaná strana 17 a 18 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 32

 

Čtení - pokud máte přečtenou nějakou vaši oblíbenou knihu, vyplňte ZÁPIS O KNIZE.

 

M – dnes jsme opět pracovali s novým sešitem matematiky 2. díl, procvičovali jsme si sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 3:

- Vyřešili jsme slovní úlohu ve žlutém rámečku.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí příkladu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 3 ke kontrole ZDE.

V pracovním sešitě na straně 4:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 a 3 jsme pomocí příkladu a odpovědi vyřešili slovní úlohy.

- Ve cvičení 4 jsme dopsali řadu čísel.

- Také jsme počítali příklady na násobení a dělení v béžovém sloupečku na levém okraji stránky.

Vypracovaná strana 4 ke kontrole ZDE.

Odkazy na procvičování matematiky:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6-typ2/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4-5-6-typ2/priklady.html

 

 

19. 1. 2021

ČJ – dnes jsme opakovali vyjmenovaná slova po L

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 16:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili i/y v názvech měst a řekli jsme si, která města jsme navštívili.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili a odůvodnili i/y ve větách.

- Ve cvičení 3 jsme vymysleli a napsali krátké věty s uvedenými slovy.

Vypracovaná strana 16 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme začali pracovat s novým sešitem matematiky 2. díl, vysvětlovali jsme si sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 3:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady pomocí rozkladu čísla.

Vypracovaná strana 3 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme se seznámili s koloběhem vody v přírodě

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 36:

- Doplnili jsme za pomocí přílohy neúplné věty.

- V obrázku jsme vyznačili koloběh vody šipkami.

- K černobílým obrázkům jsme zapsali, v jakých podobách se voda v přírodě nachází (déšť, sníh, kroupy, led, rosa).

- Nakonec jsme doplnili do vět vynechaná slova (slaná a sladká voda).

Vypracovaná strana 36 ke kontrole ZDE.

Výsledky pokusu se sladkou a slanou vodou ZDE.

Výuková videa najdete na těchto odkazech:

- Koloběh vody (3 minuty):

https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y

- Koloběh vody (9 minut):

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

 

 

18. 1. 2021

ČJ – na dnešní hodině jsme opakovali všechna vyjmenovaná a příbuzná slova po L

V pracovním sešitě na straně 34:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili do slov i/y a spojili vhodné části pořekadel, jejichž význam jsme si vysvětlili.

- Ve cvičení 2 jsme hledali vyjmenovaná slova po L - synonyma (slova souznačná) k daným slovům a zapsali je na linku.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili do slov i/y a ke každému řádku slov jsme zapsali slovo nadřazené. Slova na každém řádku jsme seřadili pomocí číslic podle abecedy. Podtrhli jsme slovo s největším počtem slabik.

- Ve cvičení 4 jsme doplnili do slov i/y a ke každému slovu jsme z nabídky vybrali slovo souznačné.

Vypracované úkoly na straně 34 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 31

 

M – při dnešní o-line hodině jsme procvičovali všechny početní operace

V pracovním sešitě na straně 62:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili výpočty do matematických řetězců.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí příkladů a dvou odpovědí vyřešili slovní úlohu.

V pracovním sešitě na straně 63:

- Ve cvičení 1 jsme vyřešili všechny příklady a jejich výsledky jsme zapsali dětem na aktovky. Čarou jsme spojili podle výsledku žáka s domem, kde bydlí.

Vypracovaná strana 62 a 63 ke kontrole ZDE.

 

K procvičování malé násobilky si můžeš vytisknout tento NÁSOBILKOVÝ OBRÁZEK, který si vybarvi podle zadání.

 

 

15. 1. 2021

ČJ – na dnešní hodině jsme opět procvičovali příbuzná slova ke slovům LÝKO - LYŽE – PELYNĚK – PLYŠ

V pracovním sešitě na straně 33:

- Ve cvičení 3 jsme hledali ukrytá vyjmenovaná slova a utvořili jsme s nimi věty.

- Ve cvičení 4 jsme doplnili vynechaná i/y a zdůvodnili. Zakroužkovali jsme správné varianty.

Vypracované úkoly na straně 33 ke kontrole ZDE.

 

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 15:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili příbuzná slova ke slovu LYŽE.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili vynechaná písmena.

- Ve cvičení 3 jsme hledali v housence vyjmenovaná slova po L. Chybějící vyjmenované slovo jsme napsali na volnou linku.

Vypracované úkoly ze strany 15 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 30

 

M – při dnešní o-line hodině jsme procvičovali

V pracovním sešitě na straně 61:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili tabulky na násobení a dělení.

- Ve cvičení 2 jsme vypočítali příklady na násobení a dělení a výsledky jsme porovnali.

- Ve cvičení 3 jsme pomocí dvou příkladů a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Vyřešili jsme příklady v zeleném sloupečku.

Vypracovaná strana 61 ke kontrole ZDE.

 

 

14. 1. 2021

ČJ – na dnešní hodině jsme procvičovali příbuzná slova ke slovům ke slovům LÝKO - LYŽE – PELYNĚK – PLYŠ

POZOR NA TATO SLOVA!

LYŽE (náčiní na lyžování) LÍŽE (olizuje nanuk)
LÝČÍ (lýko) LÍČÍ SE (upravuje obličej líčidly)

 

V pracovním sešitě na straně 33:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili vynechaná písmena a splnili zadaný úkol.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili vynechaná i/y a zdůvodnili.

Vypracované úkoly na straně 33 ke kontrole ZDE.

 

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 14:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 2 jsme jedním slovem popsali, co vidíme na obrázcích. Do prázdného rámečku jsme nakreslili obrázek jednoho z vyjmenovaných slov po L (lysá).

- Ve cvičení 3 jsme vymýšleli a zapsali slova souznačná.

- Ve cvičení 4 jsme doplnili i/y. Utvořili jsme a zapsali z nabízených slov krátké věty.

Vypracované úkoly ze strany 14 ke kontrole ZDE.

 

M – při dnešní o-line hodině jsme procvičovali

V pracovním sešitě na straně 60:

- Ve cvičení 1 jsme pomocí dvou příkladů a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili početní kruhy.

- Ve cvičení 3 jsme pomocí různých početních operací doplnili tabulku.

Vypracovaná strana 60 ke kontrole ZDE.

 

PRV – na on-line hodině jsme si vyprávěli o podmínkách života na Zemi a zaměřili jsme se na vodu a její význam

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 35:

- Zapsali jsme do modrého rámečku potraviny a tekutiny, které jsme od rána zkonzumovali, a vyskytovala se v nich voda.

- Povídali jsme si podle obrázků o slané a sladké vodě. K obrázkům jsme nalepili správné lístečky z nabídky (slaná voda, sladká voda).

- Ve žlutém rámečku jsme spojili text, který k sobě patří.

Vypracovaná strana 35 ke kontrole ZDE.

Odkaz na „Film o vodičce“ (13 minut):

https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0

 

13. 1. 2021

ČJ – na dnešní online hodině jsme si začali povídat o slovech příbuzných k vyjmenovaným slovům VZLYKAT – LYSÝ – LÝTKO

POZOR NA TATO SLOVA!

LYSÁ (holá)

LÍSÁ SE (tulí se)

LYSKA (vodní pták)

LÍSKA (keř s lískovými oříšky)

 

V pracovním sešitě na straně 32:

- Ve cvičení 1 jsme vybrali a napsali z nabídky vhodná slova do textu.

- Ve cvičení 2 jsme vybrali v závorce vhodné slovo, nehodící jsme škrtli.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili správně i/y.

- Ve cvičení 4 jsme v přesmyčkách hledali a napsali vyjmenované slovo nebo slovo příbuzné.

- Ve cvičení 5 jsme ke každému obrázku vymysleli a zapsali jednu krátkou větu.

Vypracovaná strana 32 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 29

 

M – při dnešní o-line hodině jsme procvičovali

V pracovním sešitě na straně 59:

- V 1. cvičení jsme doplnili výsledky u příkladů na dělení.

- Ve 2. cvičení jsme doplnili tabulky, kde jsme si procvičili dělení číslem 7, 8, 9.

- Ve 3. cvičení jsme pomocí dvou příkladů a dvou odpovědí vyřešili slovní úlohu.

- Vyřešili jsme příklady v zeleném sloupečku.

Vypracovaná strana 59 ke kontrole ZDE.

 

ANGLIČTINA - pracovní listy k procvičování učiva ZDE.

 

12. 1. 2021

ČJ – na dnešní hodině jsme pokračovali v procvičování příbuzných slov ke slovům POLYKAT – PLYNOUT – PLÝTVAT

V pracovním sešitě na straně 31:

- Ve cvičení 4 jsme podtrhli společný kořen všech slov, čarami rozdělili slova na slabiky a graficky jsme u prvních dvou slov označili souhlásky, samohlásky a dvojhlásky.

- Ve cvičení 5 jsme napsali jednu větu, čím bychom neměli plýtvat a druhou větou jsme odpověděli PROČ?

- Ve cvičení 6 jsme vymysleli a napsali 2 věty, ve kterých jsme použili slova PLYNOUT a UPLYNOUT.

Vypracované úkoly ze strany 31 ke kontrole ZDE.

 

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 13:

- Vypracuj a dokonči celou stranu – cvičení 3, 4.

Vypracované úkoly ze strany 13 ke kontrole ZDE.

 

M – při dnešní on-line hodině jsme procvičovali

V pracovním sešitě na straně 58:

- Vypracovali jsme všechny příklady na násobení a slovní úlohu.

Vypracovaná strana 58 ke kontrole ZDE.

Odkazy k procvičování učiva z matematiky:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasadel_3.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov06.htm

 

PRV – na on-line hodině jsme si vyprávěli o lidských výtvorech a říkali jsme si, z čeho jsou vyrobeny. Seznámili jsme se s pojmy: PŘÍRODNINA, SUROVINA a LIDSKÝ VÝTVOR (výrobek).

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

Prezentace, kde najdete lidské výtvory, suroviny a přírodniny – Svět kolem nás

Úkol z dnešního dne:

- Do malého modrého sešitu napiš nadpis "Lidské výtvory" a nakresli jeden lidský výtvor (výrobek) a napiš, ze které přírodniny (P) a suroviny (S) je vyroben.

 

11. 1. 2021

ČJ – na dnešní online hodině jsme si začali povídat o slovech příbuzných k vyjmenovaným slovům POLYKAT – PLYNOUT – PLÝTVAT

V pracovním sešitě na straně 31:

- Ve cvičení 1 jsme barevně roztřídili slova příbuzná k vyjmenovaným slovům polykat, plynout, plýtvat.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili vynechaná písmena do slov a spojili čarou vhodné dvojice.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili do textu i/y.

Vypracované úkoly ze strany 31 ke kontrole ZDE.

 

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 13:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili do slov i/y a v každém řádku jsme vyškrtli slovo, které tam nepatří

- Ve cvičení 2 jsme hledali ve čtyřsměrce 9 příbuzných slov a vypsali jsme je na řádky

Vypracované úkoly ze strany 13 ke kontrole ZDE.

 

M – při dnešní hodině jsme procvičovali

V pracovním sešitě na straně 57:

- Vyřešili a procvičili jsme celou stranu se slovními úlohami, porovnáváním a početními operacemi +, -, ., :

Vypracovaná strana 57 ke kontrole ZDE.

 

 

8. 1. 2021

ČJ – na on-line hodině jsme společně v pracovním sešitě dokončili stranu 30, cvičení 3 a 4

Vypracovaná strana 30 ke kontrole ZDE.

 

V sešitě „Hravá vyjmenovaná slova“:

- Vypracovali jsme celou stranu 12

Vypracovaná strana 12 ke kontrole ZDE.

 

M – na dnešní hodině jsme procvičovali násobení a dělení, násobky čísel a slovní úlohu

V pracovním sešitě na straně 56:

- V 1. cvičení jsme zapsali všechny násobky čísel

- Ve 2. cvičení jsme doplnili do příkladů chybějící čísla

- Ve 3. cvičení jsme plnili pomocí příkladu a odpovědi slovní úlohu

- Vyřešili jsme příklady v zeleném sloupečku

Vypracovaná strana 56 ke kontrole ZDE.

 

 

7. 1. 2021

ČJ – na on-line hodině jsme začali procvičovat vyjmenovaná slova SLYŠET – MLÝN – BLÝSKAT SE, slova k nim příbuzná a výjimky

POZOR NA TATO SLOVA!

MLÝN (mlýnek)        

MLÍT (obilí, kávu)

BLÝSKÁ SE (při bouřce)

BLÍZKÁ (vesnice, osoba)

 

V pracovním sešitě na straně 30:

- Ve cvičení 1 jsme vybrali a doplnili do textu vhodná slova z nabídky.

- Ve 2. cvičení jsme do slov doplnili správně i/y.

Vypracovaná strana 30 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 28

 

M – dnes jsme si společně na hodině zopakovali zaokrouhlování čísel na desítky a také dělení

V pracovním sešitě na straně 48:

- Spočítali jsme příklady v zeleném sloupečku

- Ve cvičení 1 a 2 jsme zaokrouhlovali čísla na desítky.

Při zaokrouhlování můžeš využít tento PŘEHLED.

- Geometrická cvičení budeme dělat společně ve škole.

Vypracovaná strana 48 ke kontrole ZDE.

Výklad zaokrouhlování na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=3mPSP6KRHJ8

 

PRV – na on-line hodině jsme si vyprávěli o podmínkách života na Zemi

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 33:

- Přečetli jsme informace ze žlutého rámečku.

- Přiřadili jsme a napsali čísla podle obrázku.

- Doplnili jsme do textu chybějící údaje.

Vypracovaná strana 33 ke kontrole ZDE.

 

 

6. 1. 2021

ČJ – dnes jsme na on-line hodině procvičovali vyjmenovaná slova po L

V pracovním sešitě na straně 29:

- Ve cvičení 2. jsme vymýšleli a zapisovali věty se slovy: slyšet, blýskat se, vzlykat

- Ve 3. cvičení jsme třídili vyjmenovaná slova po L na podstatná jména, přídavná jména a slovesa

- Ve 4. cvičení jsme řešili a zapisovali slova z rébusů

Vypracovaná strana 29 ke kontrole ZDE.

 

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 11:

- Napiš pod obrázek vyjmenované slovo po L, které tento obrázek znázorňuje.

Vypracovaná strana 11 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme se na on-line hodině zaměřili na „Dělení číslem 10“

V pracovním sešitě na straně 47:

- Řešili jsme slovní úlohu ve žlutém rámečku (zápis příkladu, odpověď, grafické znázornění ve čtvercové síti a číselná osa)

- Dále jsme vypracovali cvičení 1, 2 a příklady v zeleném sloupečku.

Vypracovaná strana 47 ke kontrole ZDE.

 

5. 1. 2021

ČJ – na dnešní on-line hodině jsme společně hledali, zapisovali a vysvětlovali si význam vyjmenovaných slov po L

Úkoly z dnešní hodiny:

- V pracovním sešitě na straně 29 jsme ve cvičení 1. rozdělili slova v hadovi pomocí svislé čáry, na linky pod hada jsme seřadili a vypsali vyjmenovaná slova po L a vysvětlili si jejich význam

(slyšet-mlýn-blýskat se-polykat-plynout-plýtvat-vzlykat-lysý-lýtko-lýko-lyže-pelyněk-plyš)

- Děti dostaly za domácí úkol naučit se řadu vyjmenovaných slov po L – v sešitě Hravá vyjmenovaná slova je vložená naučná karta se všemi vyjmenovanými slovy

Možná dětem v učení pomůže tento odkaz na písničku „Vyjmenovaná slova v písni“:

https://www.youtube.com/watch?v=d0YjyXwyi3A

 

 M – dnešní on-line hodina byla procvičovací, zaměřili jsme se na:

- Násobky čísel

- Slovní úlohy – tvořili jsme příklad a odpověď, ale také jsme podle příkladu vymýšleli slovní úlohy

- K danému součinu jsme hledali dva činitele (například součin 24 má dva činitele 6.4 nebo 8.3)

- Děti samostatně počítaly 5 příkladů na násobení a dělení

Procvičováním se lépe vše naučíme, proto si procvičujte třeba zde:

Počítání na čas

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov01.htm

Číselné řetězce

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov02.htm

Oprav špatné výsledky

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov04.htm

 

4. 1. 2021

Milí žáci, 

srdečně vás zdravím v novém roce 2021. Budeme se nějaký čas opět setkávat distančně na Škole v pyžamu a na serveru vyuka.zsjosefov.cz. Již zítra máme naplánované 2 on-line vyučovací hodiny ČJ a M. Pokusíme se společně co nejvíce úkolů plnit při on-line výuce. Ti, kteří se nemohou účastnit těchto hodin, budou vypracovávat úkoly podle zadání samostatně. Připomínám, že z nařízení ministerstva školství je distanční výuka povinná.

 

ČJ – Dnes vás v českém jazyce čeká on-line procvičování učiva - Vyjmenovaná slova po B

Použij tyto odkazy:

Řazení vyjmenovaných slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm

Hra „Šibenice“

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/sibenice/hraB.html

Pravopisné chytáky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni1.htm

Procvičování psaní i/y

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/vyber.html

 

M – Dnes vás v matematice čeká on-line procvičování učiva – Malá násobilka

Použij tyto odkazy:

Procvičování násobení a dělení „Namaluj obrázek“

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/start.htm

Početní trenažér násobení

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

Početní trenažér dělení

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

Hodnotící testík na čas

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

Procvičování „S pastelkou“

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm