27. 11. 2020

ČJ – Dnes nás čeká poslední strana PRACOVNÍHO LISTU. Na on-line hodině vám pomohu tuto stranu vypracovat.

Připrav si pracovní list s číslem strany 16, kde tě čeká popis toho, co si na sebe oblékneš do školy, na kluziště a do divadla:

- Odpověz celými větami na otázky k obrázkům: „Co si oblékneš do školy? Co si oblékneš na kluziště? Co si oblékneš do divadla?“

- Tyto věty napiš na připravené řádky vedle obrázků.

- Nezapomeň, že věta oznamovací začíná velkým písmenem a končí tečkou.

V této PŘÍLOZE se můžeš podívat, jak jsem stránku vypracovala já.

 

M – Dnes se společně zaměříme na příklady s tímto PRACOVNÍM LISTEM, kde budeme procvičovat početní operace ( .  :  +  - ).

Nachystej si pracovním list s číslem strany 22 „Počítání pro volnou chvíli – opakování“:

- Všechny sloupečky (1-15) vypočítej a napiš výsledky.  

V této PŘÍLOZE si můžeš všechny sloupečky zkontrolovat, opravit a do hodnocení napiš, kolik jsi měl chyb.

 

AJ – Dopracuj si také PRACOVNÍ LISTY, které ti zadala paní učitelka angličtiny.

 

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci během distanční výuky. Vaší zásluhou se děti naučily a procvičily zadávané učivo, které by bez Vaší pomoci samy nezvládly.

Těším se, že se v pondělí 30. 11. 2020 opět všichni sejdeme v naší třídě.

 

S přáním pevného zdraví

PaedDr. Lidmila Štajglová

 

 

26. 11. 2020

ČJ - Dnes na vás čeká PRACOVNÍ LIST, kde se zaměříme na PÁROVÉ SOUHLÁSKY:

Připrav si pracovní list s číslem strany 13, kde tě párové souhlásky čekají i s vybarvováním obrázku:

- Celou stránku vypracuj podle zadání.

V této PŘÍLOZE si můžeš stránku zkontrolovat.

 

M – Na dnešní on-line hodině se společně zaměříme na příklady se závorkami a na násobení a dělení s tímto PRACOVNÍM LISTEM.

Nachystej si pracovním list s číslem strany 15:

- Ve cvičení s černým trojúhelníkem vyřeš příklady se závorkami.  Nezapomeň, co má v počítání přednost!

- Ve cvičení s černým kruhem doplň řadu násobků čísla 7.

- Hnědou barvou spoj násobky čísla 6 – pouze do čísla 36.

- Žlutou barvou spoj všechny násobky čísla 7. Obrázek podle fantazie dokresli.

- Ve cvičení se srdíčkem si změř čas, jestli dokážeš dané příklady vypočítat do 2 minut.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 15 zkontrolovat a opravit.

 

Dnes si opět vyzkoušíš vyplnit připravený on-line test, tentokrát z PRVOUKY. Před vyplněním testu si prohlédni a přečti tuto PŘÍLOHU, která ti pomůže správně odpovědět na některé připravené otázky.

Kliknutím na odkaz se dostaneš na stránku s testem, kde dole na stránce vyplníš jen svoje jméno a třídu a můžeš ZAČÍT pracovat. Když budeš mít test hotový, klikni na rámeček ODEVZDAT. Já uvidím, jak jsi byl/a v testu úspěšný/á.

Odkaz na on-line test „ Jsme Evropané“:

https://pisemky.online/iv061qh900765q/e597

 

 

25. 11. 2020

ČJ – Dnes si na on-line hodinu připravte PRACOVNÍ LIST, kde budeme procvičovat:

„Hláskosloví“ číslo strany 15, můžeš se pustit do práce:

- V 1. cvičení doplň u/ú/ů – POZOR, jsou zde slova, ve kterých se objevují VÝJIMKY ve psaní těchto samohlásek. Podívej se do vypracované přílohy a tato slova si pozorně přečti.

- Ve 2. cvičení najdeš výjimečná slova, ve kterých se píše neobvykle měkké i po tvrdé souhlásce. Například: diktát – píšeme s měkkým i, ale vyslovujeme tvrdě. Ve slově cyklista se naopak píše po C výjimečně tvrdé y.

POZOR!

U slov cizího původu, tedy slov přejatých z jiných jazyků,

si slova často zachovají svůj původní pravopis 

a z toho důvodu píšeme v některých případech po tvrdé souhlásce měkké I.

Případně píšeme po měkké souhlásce tvrdé Y             

(to se ale týká jen souhlásky C).

 

- Ve 3. cvičení doplň dvojhlásky ou, au, eu.

- Ve 4. cvičení vypiš slova se slabikotvornými souhláskami r, l.

- Ve cvičení 5. a 6. doplň do textu chybějící písmena.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

 

M – Dnes si společně procvičíme násobilku čísla 6 s PRACOVNÍM LISTEM a vybarvíme obrázek.

Připrav si pracovní list s číslem strany 9:

- Vyřeš všechny příklady, výsledky pak vyhledej na obrázku a vybarvi je šedě.

- Poznáš, co jsi vybarvil na obrázku?

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 9 zkontrolovat a opravit.

 

 

24. 11. 2020

ČJ Dnes pro vás mám na výměnu za vaše pracovní sešity PRACOVNÍ LIST, kde budeme opět procvičovat:

Připrav si pracovní list „Vyjmenovaná slova po Z“ a můžeš se pustit do práce:

- Pracuj podle zadání.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

 

ČTENÍ - každý den alespoň chvilku čti svoji oblíbenou knihu. Pokud máš knihu dočtenou, můžeš vypracovat tento ZÁPIS O KNIZE.

 

M – Na dnešní on-line hodině si společně procvičíme násobilku čísla 7 s PRACOVNÍM LISTEM.

V pracovním listě s číslem strany 19 najdeš „Násobení a dělení číslem 7“:

- Pracuj podle zadání.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 19 zkontrolovat a opravit.

 

AJ – Vypracuj si také část PRACOVNÍCH LISTŮ, které ti paní učitelka angličtiny již včera zadala. Práci si dobře rozvrhni na celý týden.

 

 

23. 11. 2020

Dnes během dopoledne přinést do školy ke kontrole: 

Vypracované úkoly za období od 2. 11. do 20. 11. 2020, které jsou vkládány na školní výukový server: vyuka.zsjosefov.cz.

Pracovní sešity:

- Český jazyk 1. díl a 2. díl

- Hravá vyjmenovaná slova

- Matematika

- Prvouka

- Písanka

Malé sešity:

- Matematika – papír s 10-ti příklady

- Prvouka – úkol s obrázkem

- Český jazyk – úkol s kořenem slova HRAD a vyjmenovaná slova po Z

TÝDENNÍ SEBEHODNOCENÍ  za období 16. - 20. 11. 2020

 

ČJ – Dnes vás v českém jazyce čeká on-line procvičování učiva.

Použij tyto odkazy:

Vyjmenovaná slova po Z:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-1-uroven/662

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/7987

Střílečka na vyjmenovaná slova po Z:

https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-z?source=explicitKC

Párové souhlásky:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-1-uroven/3860

Slova protikladná:

https://www.umimecesky.cz/nove-otazky-antonyma?source=explicitExercise

 

M – Dnes vás v matematice čeká on-line procvičování učiva.

Použij tyto odkazy:

Sčítání a odčítání do 100: Střílečka – sestřel jen správně vypočítané příklady:

https://www.umimematiku.cz/strilecka-scitani-a-odcitani-nad-20?source=explicitExercise

Malá násobilka – lehké příklady:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-1-uroven/376

Sčítání a odčítání se závorkami – lehké příklady:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-scitani-odcitani-zavorky-1/5836

Doplňování číselných řad:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-rady-scitani-odcitani-1-uroven/1473

Porovnávání čísel do 100:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-do100-1-uroven/4264

 

 

20. 11. 2020

ČJ – Dnes budeme procvičovat vyjmenovaná slova po Z a některá slova k nim příbuzná. Připomeneme si slova, která často používáme a píšeme v nich po Z měkké i.

Budeme opět pracovat v novém sešitě „Hravá vyjmenovaná slova“ na straně 54:

- Ve cvičení 1. najdi v bludišti cestu k pokladu, tužkou ji vyznač a slova z této cesty postupně vypiš na linky vedle bludiště. Jsou to slova, ve kterých píšeme tvrdé y. Zbývající slova v bludišti, ve kterých píšeme měkké i, barevně vyznačte.

- Úkol 2. splň pouze ústně.

- Cvičení 3. společně napíšeme ve škole, nyní si ho pozorně přečti a dobře si všimni, kde je ve slově napsané i/y.

- Ve cvičení 4. napiš na linky krátké věty s uvedenými slovy.

V této PŘÍLOZE si můžeš stránku 54 zkontrolovat.

 

PÍSANKA – Vypracuj pečlivě celou stranu 22.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 22 zkontrolovat.

 

ČTENÍ - každý den alespoň chvilku čti svoji oblíbenou knihu. Pokud máš knihu dočtenou, můžeš vypracovat tento ZÁPIS O KNIZE.

 

M – Dnes si v matematice procvičíme násobení a dělení

Odkazy na on-line procvičování násobení a dělení :

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob7_3.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob7_6.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele7_5.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele7_6.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele7_8.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/nasobeni7priklad1.htm#

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-nasobeni/hra2.html

 

Dnes si poprvé vyzkoušíte vyplnit připravený on-line test z českého jazyka a matematiky.

Kliknutím na odkaz se dostaneš na stránku s testem, kde dole na stránce vyplníš jen svoje jméno a třídu a můžeš ZAČÍT pracovat. Když budeš mít test hotový, klikni na rámeček ODEVZDAT. Já uvidím, jak jsi byl v testu úspěšný.

On-line test „Český jazyk – vyjmenovaná slova po Z“:

https://pisemky.online/zxwtwvldc683f2/e532

 

On-line test „Matematika – 10 příkladů násobení a dělení“:

https://pisemky.online/ss3dnkn1ec6a42/e535

 

V pondělí 23. 11. 2020 během dopoledne přinést ke kontrole: 

Vypracované úkoly za období od 2. 11. do 20. 11. 2020, které jsou vkládány na školní výukový server: vyuka.zsjosefov.cz.

Pracovní sešity:

- Český jazyk 1. díl a 2. díl

- Hravá vyjmenovaná slova

- Matematika

- Prvouka

- Písanka

Malé sešity:

- Matematika – papír s 10-ti příklady

- Prvouka – úkol s obrázkem

- Český jazyk – úkol s kořenem slova HRAD a vyjmenovaná slova po Z

+ TÝDENNÍ SEBEHODNOCENÍ za období 16. - 20. 11. 2020

 

19. 11. 2020

ČJ – Dnes si společně procvičíme vyjmenovaná slova po Z.

Budeme poprvé pracovat v novém sešitě „Hravá vyjmenovaná slova“:

Na straně 52:

- napiš k daným obrázkům správné vyjmenované slovo.

Na straně 53:

- Ve cvičení 1. doplň v textu i/í nebo y/ý pouze ve slovech, kde se vyskytuje i/y po písmenu – zatím jsme se neučili ostatní vyjmenovaná slova. K tomuto cvičení se ještě společně vrátíme. Doplněná slova roztřiď a vypiš do dvou sloupců podle i/y. Vyjmenovaná slova zeleně podtrhni.

- Ve cvičení 2. vytvoř větu se slovem, které je znázorněno na obrázku.

- Ve 3. cvičení napiš k obrázkům různé významy slova JAZYK.

V této PŘÍLOZE si můžeš stránky 52 a 53 zkontrolovat.

 

M – Na dnešní hodině budeme procvičovat násobení a dělení.

V pracovním sešitě na straně 35 budeme procvičovat násobení a dělení 7:

  1. Vypočítej příklady, zapsané výsledky v kroužku porovnej pomocí znamének.
  2. Dále zapiš na řádky násobky čísla 6 a 7. Zakroužkuj jejich společné násobky.
  3. Vyřeš slovní fotbalovou úlohu na násobení s dvěma příklady a odpověďmi.
  4. Další úlohu si řádně přečti, vyber důležité informace a rozmysli si postup řešení. Nezapomeň na zápis příkladem a odpověď.

Vpravo tě ještě čekají příklady v zeleném sloupečku.

V této PŘÍLOZE najdeš vypracovanou stránku 35 matematiky ke kontrole.

 

PRV – Již jsme se učili, jak se nazývá naše vlast (Česká republika), jaké používáme státní symboly (znak, státní vlajka, hymna) a učili jsme se také, na které země se dříve dělilo území České republiky (Čechy, Morava, Slezsko).

Dnes se seznámíme s  nejbližšími sousedy České republiky.

Vaším dnešní úkolem bude:

- V této PŘÍLOZE si prohlédni a přečti text „Jsme Evropané“.

- V pracovním sešitě na straně 18 dopiš názvy sousedních států České republiky, o kterých ses dočetl v příloze, nalep vlajky těchto zemí a napiš jejich hlavní město. Dole na stránce doplň chybějící slova do textu.

V této PŘÍLOZE najdeš vypracovanou stránku 18 ke kontrole.

 

 

18. 11. 2020

ČJ – Dnes budeme procvičovat vyjmenovaná slova po Z, se kterými jsme se v pondělí seznámili.

Dnes si ve žlutém pracovním sešitě 2. díl na straně 29 procvičíme:

- Ve cvičení 1. ke každému vyjmenovanému slovu vymysli jednu větu a napiš ji.

- Ve cvičení 2. napiš k obrázkům, kde všude může být slovo JAZYK, a doplň, jak říkáme slovům, která mají více významů.

- Ve cvičení 3. doplň i/y a spoj čarou části přísloví.

- V modrém rámečku si přečti slova, ve kterých se po Z objevuje i/í.

- Ve cvičení 4. doplň i/y a podtrhni spojení podstatných a přídavných jmen, na linku dole napiš slova souznačná.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 29 zkontrolovat.

 

POZOR NA TATO SLOVA!

BRZY (časně)

BRZIČKO

(BRZ je kořen slova, -ičko je přípona)

NAZÝVAT SE (jmenovat se)

ZÍVAT (zívnutí při únavě)

 

PÍSANKA – Na straně 21 přepiš úhledně báseň do čtyř řádků – veršů a procvič písmeno j a p. Vypracuj pečlivě celou stranu.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 21 zkontrolovat.

 

M – Na dnešní on-line hodině se budeme zabývat učivem, které je v pracovním sešitě.

V pracovním sešitě na straně 34 budeme procvičovat násobení a dělení 7:

- Zapiš znázorněné příklady násobením i dělení.

- Doplň postupně násobky čísla 7.

- Vyřeš jednoduchou slovní úlohu na násobení.

- Další složitější úlohu si řádně přečti a rozmysli si postup řešení.

- Nezapomeň na příklady v levém zeleném sloupečku.

V této PŘÍLOZE najdeš vypracovanou stránku 34 matematiky ke kontrole.

 

Pokud se děti vrátí v pondělí 23. 11. 2020 zpět do školy, všechny zadané úkoly za období od 2. 11. do 20. 11. budu průběžně kontrolovat ve škole.

 

Pokud ještě distanční výuka potrvá, požaduji k odevzdání v pondělí 23. 11. 2020 během dopoledne: 

Vypracované úkoly za období od 2. 11. do 20. 11. 2020, které jsou vkládány na školní výukový server: vyuka.zsjosefov.cz.

Pracovní sešity:

- Český jazyk 1. díl a 2. díl

- Hravá vyjmenovaná slova

- Matematika

- Prvouka

- Písanka

Malé sešity:

- Matematika – papír s 10-ti příklady

- Prvouka – úkol s obrázkem

- Český jazyk – úkol s kořenem slova HRAD a vyjmenovaná slova po Z

 

 

16. 11. 2020

Angličtina - Milí třeťáci, posílám vám další zadání úkolů na angličtinu - zde, zde a zde. Věřím, že se již brzy uvidíme (z úkolů pro tento týden nemusíte dělat úkol č. 45, nachází se pod housenkou).

Jinak upozorňuji na vysvětlení dvou důležitých věcí:

Když přidáš k nějaké osobě 's, vytvoříš přivlastňovací zájmeno = říká, že něco něčí je:

Mummy's = maminčino, maminčin, maminčina atd.

Brother's = bráchovo, bratrův atd.

Sloveso "IS" (is) znamená JE. Mummy is = maminka je.

 

ČJ – Již umíme rozpoznat měkkou a tvrdou slabiku a nečiní nám obtíže napsat správně i nebo y. Dnes se dostáváme k učivu, kde se postupně seznámíme, kdy po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V, Z napíšeme i/í nebo y/ý.

PAMATUJ!

Uvnitř českých slov se většinou píše po                   obojetných souhláskách                B  F  L  M  P  S  V  Z

I  nebo Í

Ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných se po těchto souhláskách píše

Y  nebo  Ý

 

Začneme spolu těmi nejjednoduššími – naučíme se vyjmenovaná slova po Z

Úkol pro dnešní den:

- Nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po z: brzy – jazyk – nazývat se – Ruzyně

- Do malého sešitu na český jazyk napiš na volný řádek dnešní datum 16. 11. a na další linku vypiš tato vyjmenovaná slova.

 

PÍSANKA – Na straně 20 vyřeš slovní rébusy a napiš názvy všech měsíců v roce. Vypracuj pečlivě celou stranu.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 20 zkontrolovat.

 

M – Dnes budeme hrát s házecími kostkami a figurkami, při této hře si procvičíme hlavně násobení a sčítání.

V pracovním sešitě na straně 33 tě čeká hra:

- Ve cvičení 1. a) zjisti pomocí násobení, kolikrát padla jednička, dvojka atd. Proveď zápis příkladem a napiš odpověď.

- Ve cvičení 1. b) spočítej, kolik padlo bodů při házení podle barev. Příklady zapiš pomocí sčítání. Napiš také odpověď na otázku.

- Nezapomeň na příklady v zeleném sloupečku – pozor, jsou tam závorky!

Pokud je úkol pro tebe těžký, zkontroluj si stránku v této PŘÍLOZE.

 

13. 11. 2020

Angličtina - řešení úkolů z tohoto týdne - strana 1, strana 2, strana 3, strana 4

ČJ – Zopakujeme si probrané učivo v pracovním sešitě.

Dnes si v pracovním sešitě na straně 23 procvičíme:

- Ve cvičení 1. přečti text a vypracuj úkoly a), b), c), d)

- Ve 2. cvičení vymysli a zapiš k daným slovům co nejvíce slov příbuzných.

Dnes si také v pracovním sešitě na straně 22 vypracujeme:

- Ve cvičení 2. doplň vynechaná písmena a obrázek vybarvi podle nápovědy.

Obě tyto strany si můžeš zkontrolovat v této PŘÍLOZE.

 

PÍSANKA – Na straně 19 procvičuj psaní písmene ch, Ch, E. Vypracuj celou stranu.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 19 zkontrolovat.

 

M – Dobře už umíme násobky čísla 7. Dnes se zaměříme na opakování násobení a dělení.

V pracovním sešitě na straně 32 tě čeká k opakování:

- Vyřeš slovní úlohu s ořechy pomocí dělení a nezapomeň na odpověď.

- Doplň správně výsledky do tabulek.

- Vyřeš příklady s rámečky.

V této PŘÍLOZE najdeš vypracovanou stránku 32 matematiky ke kontrole.

 

Jsem ráda, že s námi spolupracují rodiče a posílají různé tipy k výuce. Děkuji za spolupráci. Když jsme se nedávno učili zaznamenávat čas, přišly mi tyto KRÁSNÉ HODINY, na kterých jsou dobře vidět vteřiny, minuty, hodiny jak dopolední, tak odpolední. K měření času se budeme spolu ještě vracet.

Odkaz na on-line procvičování měření času:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/cas1.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/cas2.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/cas3.htm

 

V pondělí 16. 11. 2020, prosím, poslat TÝDENNÍ SEBEHODNOCENÍ za období 9. 11. - 13. 11. 2020

Toto hodnocení souvisí se sebehodnocením žáka zvládnutého učiva daného týdne. Žáci pomocí vybarvených smajlíků vyjádří, jak daný úkol zvládli a napíší také, co jim jde výborně, co jim moc nejde a co ještě neumí.

Tento list mi pošlete (třeba jako fotografii z vašeho mobilního telefonu nebo jako scan anebo mi list přineste do školy) na moji mailovou adresu: lidmila.stajglova@zsjosefov.cz

 

 

12. 11. 2020

ČJ – Dnes se budeme zabývat učivem - STAVBA SLOVA. Kdo se dnes připojí na on-line hodinu, bude se mnou v pracovním sešitě na tomto učivu pracovat.

V pracovním sešitě na straně 21 se budeme učit:

- V 1. úkolu doplň v básni Žabák a loupežník chybějící slova z nabídky tak, aby se básnička rýmovala. Dále vypracuj úkoly a), b), c)

- 2. úkol splň podle zadání, prohlédni si grafické znázornění podle vzoru a pod připravená slova nakresli tužkou křížek (souhláska) a kolečko (samohláska nebo dvojhláska). Využij k práci tuto tabulku HLÁSKY. V úkolu a) doplň slovo nadřazené.

- ve 3. úkolu doplň do slov slabikotvorné R nebo L. Dále vypracuj úkoly a), b), c)

V této PŘÍLOZE si můžeš úkoly ze strany 21 zkontrolovat.

 

M – Naučili jsme se řadu násobků čísla 7 a procvičili jsme si násobení.

V pracovním sešitě na straně 31 tě čeká k procvičování dělení číslem 7:

- Začni žlutým rámečkem a splň slovní úlohu s květinami. Výpočet proveď pomocí odčítání, dělení a nezapomeň na grafické znázornění ve čtvercové síti.

- Celou stranu 31 vypracuj.

V této PŘÍLOZE najdeš vypracovanou stránku 31 matematiky ke kontrole.

 

Odkaz na on-line procvičování dělení číslem 7:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele7_2.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele7_5.htm

 

PRV – Dnes budeme opakovat to, co jsme se již naučili.

V pracovním sešitě na straně 27 tě čeká:

- Vylušti tajenku – piš velkým tiskacím písmem.

- Napište, ve které ulici se domy na obrázcích nacházejí. K pojmenování ulice můžeš použít tuto MAPU. Na linku pod obrázkem napiš, kdo zde pracuje.

V této PŘÍLOZE najdeš, jak by mohla být tato stránka 27 vypracována.

Kreslící úkol: 

Na novou stranu do malého modrého sešitu na Prvouku napiš nadpis: Čím bych chtěl/a být a namaluj na celou stránku pastelkami obrázek.

 

 

11. 11. 2020

ČJ – Dnes se zaměříme na opakování nauky o slově.

V pracovním sešitě si na straně 20 zopakujeme:

- Přečti si pozorně text u cvičení 1.

- Pod textem splň úkoly a), b), c), d), e)

- Pod cvičením najdeš 3 balónky, vybarvením zhodnoť, jak se ti práce dařila.

V této PŘÍLOZE si můžeš úkol ze strany 20 zkontrolovat.

 

ČTENÍ - každý den alespoň chvilku čti svoji oblíbenou knihu. 

Pokud máš knihu dočtenou, můžeš vypracovat tento ZÁPIS O KNIZE.

 

PÍSANKA – Na straně 18 procvičuj psaní písmene c, č, C, Č. Odpověz na dané otázky týkající se naší vlasti.

- Vypracuj celou stranu.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 18 zkontrolovat.

 

– Umíme zpaměti násobky čísla 7.

V pracovním sešitě na straně 30 tě čeká k procvičování násobení číslem 7:

- Začni žlutým rámečkem a splň slovní úlohu s beruškami. Výpočet proveď pomocí sčítání, násobení a nezapomeň na grafické znázornění ve čtvercové síti.

- Celou stranu 30 vypracuj.

V této PŘÍLOZE najdeš vypracovanou stránku 30 matematiky ke kontrole.

 

Odkaz na on-line procvičování násobení číslem 7:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nasobky/prirazovani7.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/najdi-vetrelce/pocitame.html

 

 

10. 11. 2020

ČJ – Včera jsme si společně na on-line hodině povídali o slovech příbuzných a kořeni slova.

Dnes si procvičíme slova příbuzná a kořen slova v pracovním sešitě na straně 19:

  1. V každém řádku barevně podtrhni tu část slov, která je pro všechna slova společná.
  2. V tabulce si přečti slova v řádku a vybarvi políčka se slovy, která jsou příbuzná. Víš, které do řady nepatří?
  3. Doplň podle vzoru ke kořenům slov předponu a příponu.
  4. Vypiš do čtyř sloupců slova příbuzná a vyznač jejich společný kořen.
  5. Slovo z obrázku tvoří kořen slova, vymysli pomocí předpon a přípon slova příbuzná a napiš je.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 19 zkontrolovat.

 

M – Už jsme se naučili násobky čísel 2, 3, 4, 5, 6. Nyní nás čeká řada násobků čísla 7.

Nauč se zpaměti odříkat násobky čísla 7:

0   7   14   21   28   35   42   49   56   63   70

Písemný domácí úkol z matematiky do malého školního sešitu:

Na volný řádek napiš na linku k levému okraji dnešní datum a dané příklady přepiš do dvou sloupečků a vypočítej. Dodržuj pěknou úpravu.

4.3=          

16:4=       

5.6=

25:5=

7.4=

32:4=

8.3=

36:9=

9.2=

12:6=

V této PŘÍLOZE najdeš, jak mají být příklady v sešitě i s datem napsané.

 

PRV – Dnes budeme pátrat po tom, jaké je povolání vašich rodičů.

V této PŘÍLOZE si prohlédni obrázky povolání a přečti si, co je práce fyzická a duševní.

V pracovním sešitě na straně 26 tě čeká k vypracování:

- V zeleném rámečku doplň text a odpověz na otázky, které se týkají povolání vašich rodičů.

- V modrém rámečku doplň alespoň 3 vlastnosti, jaké by měl mít lékař, učitel, hasič a prodavač.

- Dole na stránce doplň chybějící slova do textu.

V této PŘÍLOZE najdeš, jak by mohla být tato stránka vypracována.

 

 

9. 11. 2020

ČJ - Dnes bude on-line vyučování zaměřené na kořen slova. Dnes se začneme společně učit něco nového.                                  Jsou to SLOVA PŘÍBUZNÁ.

- Rozklikni si tento VÝKLAD, kde se podrobně seznámíš s novým učivem.

 

Úkol pro dnešní den:

Do školního sešitu na ČESKÝ JAZYK napiš dnešní datum 9. 11. a pomocí předpon a přípon z tabulky vymysli a napiš co nejvíce slov s kořenem hrad. Slova od sebe odděl čárkou.

     předpona           kořen               přípona

         ZA-

       -HRAD-       

        -NÍ

        PŘE-

        -A

          O-         

       -BY        

 

PÍSANKA – Na straně 17 procvičuj psaní písmene d, ď. Doplň do slov chybějící písmena a slova napiš. Zjisti význam slov, tato slova přepiš a spoj je s významem z nabídky. Vypracuj celou stranu.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 17 zkontrolovat.

 

M – Dnes opět procvičíme násobení a dělení číslem 6

V pracovním sešitě na straně 29 tě čeká k vypracování:

- V 1. cvičení – zapiš podle vzoru znázorněné příklady.

- Ve 2. cvičení – pozorně si přečti složitější slovní úlohu a odpověz na otázku.

- Ve 3. cvičení – doplň správné číslo do rámečku v příkladech.

- Vypočítej všechny zbylé příklady na stránce.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 29 zkontrolovat.

 

Angličtina - Milí třeťáci, v přílohách vám posílám úkoly pro tento týden. V pátek opět pošlu řešení. Kopie bude mít u sebe vaše třídní paní učitelka. Budu se těšit na vaše vyplněné úkoly :-) 

English 1, English 2, English 3, English 4

Pro ty z vás, kteří mají k dispozici počítač (připojení k internetu) a mobil, zde zasílám pár online zábavných cvičení:

pexeso na barvy: https://anglomaniacy.pl/coloursMatching.htm

barevní medvídci: https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4459

střílečka na čísla (těžké): https://www.umimeanglicky.cz/strilecka-cisla?source=explicitKC#

Enjoy and have fun :-)

 

 

6. 11. 2020

Angličtina - Milí žáci, posílám řešení úkolů z tohoto týdne V pondělí se můžete těšit na další. Have a nice weekend :-)

řešení 1, řešení 2, řešení 3řešení 4

PÍSANKA – Na straně 16 procvičuj psaní písmene o, O a v názvech států doplň chybějící písmeno. POZOR – názvy států se píší s velkým písmenem. Celou stranu vypracuj.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 16 zkontrolovat.

 

M – Dnes budeme procvičovat násobení a dělení číslem 6.

V pracovním sešitě na straně 28 tě čeká k vypracování:

- Ve cvičení 1. – slovní úloha, ve které vypočítej příklady a odpověz na obě zadané otázky.

- Ve cvičení 2. – spoj příklady se správnými výsledky.

- Ve cvičení 3. – spočítej řetězec.

- Ve cvičení 4. – najdeš tady těžší slovní úlohu, s kterou si ale jistě poradíš. Vypočítej a odpověz na všechny otázky.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 28 zkontrolovat.

 

V pondělí 9. 11. 2020, prosím, poslat TÝDENNÍ SEBEHODNOCENÍ:

Toto hodnocení souvisí se sebehodnocením žáka zvládnutého učiva daného týdne. Žáci pomocí vybarvených smajlíků vyjádří, jak daný úkol zvládli a napíší také, co jim jde výborně, co jim moc nejde a co ještě neumí.

Tento list mi pošlete (třeba jako fotografii z vašeho mobilního telefonu nebo jako scan anebo mi list přineste do školy) na moji mailovou adresu: lidmila.stajglova@zsjosefov.cz

 

5. 11. 2020

Dnes nás čeká první on-line hodina, kde se společně uvidíme a pozdravíme se. Procvičíme si spolu český jazyk a matematiku.

Zítra, tj. pátek, 6. 11. 2020 si od 8 – 12 hodin přijďte pro zkontrolované pracovní sešity a přineste ke kontrole pracovní listy z ČJ, M, AJ, které jste dostali nakopírované.

 

Na těchto odkazech si můžeš procvičovat český jazyk i matematiku beze mě.

ČESKÝ JAZYK:

Druhy vět 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani03.htm

Doplň dě, tě, ně, bě, pě, vě nebo mě

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani05.htm

Doplň samohlásku u, ú nebo ů

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani07.htm

Urči počet slov ve větě                                                                                  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/u-vcelicek/cviceni3.htm

Střílečka měkké a tvrdé souhlásky                                       

https://www.umimecesky.cz/strilecka-mekke-a-tvrde-souhlasky?source=explicitExercise

MATEMATIKA:

Sudá a lichá čísla                 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/suda_licha2.htm

Matematická pětiminutovka na čas

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/3mapetimin1.htm

Těžší matematická pětiminutovka na čas

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6mapetimin1.htm

Násobky čísla 6                       

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob6_2.htm

Procvičujeme malou násobilku                                         

https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=homepagePopular#

Násobilka čísla 6 PEXESO                                                 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-6/478

 

4. 11. 2020

ČJ – Dnes budeme pokračovat v procvičování s PRACOVNÍM LISTEM strana 4.

- V 9. cvičení rozděl slova příčnou čarou na slabiky – k vypracování použij barvu pastelky, kterou máš nejraději.

- V 10. cvičení doplň do slov správně souhlásky B – P, D – T a zdůvodni si pomocným slovem.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 4 zkontrolovat, opravit a napiš, kolik jsi měl chyb.

 

– Dnes na tebe čeká PRACOVNÍ LIST strana 14 s procvičováním násobení a dělení.

- Pozorně si přečti zadání a vyplň úkoly na této straně.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 14 zkontrolovat, opravit a napiš ke každému cvičení, kolik jsi měl chyb.

 

AJ – Vypracuj si další část pracovních listů, které ti paní učitelka angličtiny již v pondělí zadala. Práci si dobře rozvrhni.

 

 

3. 11. 2020

ČJ – Dnes pro vás mám na výměnu za vaše pracovní sešity PRACOVNÍ LIST, kde budeme opět procvičovat:

Připrav si pracovní list s číslem strany 3 (s obrázkem sluníček) a můžeš se pustit do práce:

- V 7. cvičení doplň do rámečku správné znaménko za větou.

- V 8. cvičení napiš číslicí, z kolika slabik se slovo skládá.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 3 zkontrolovat, opravit a napiš, kolik jsi měl chyb.

 

ČTENÍ - každý den alespoň chvilku čti svoji oblíbenou knihu.

 

M – Procvičíme si násobilku čísla 4 s PRACOVNÍM LISTEM

V pracovním listě s číslem strany 10 najdeš „Opakování: Násobení a dělení 4 (čtyřmi)“:

- Vypracuj všechna cvičení 34, 35, 36, 37 a 38.

- Dej si pozor na příklady se závorkami, nejdříve spočítej to, co je v závorce.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 10 zkontrolovat, opravit a napiš ke každému cvičení, kolik jsi měl chyb.

 

AJ – Vypracuj si také část pracovních listů, které ti paní učitelka angličtiny již včera zadala. Práci si dobře rozvrhni.

 

 

2. 11. 2020

ČJ – Každé pondělní ráno si spolu vyprávíme zážitky z víkendu. Bohužel se dnes nemůžeme společně vidět a říci si, co jsme pěkného prožili.

V pracovním sešitě nás čeká na straně 18 vyprávění podle obrázků:

- Nejdříve si obrázky prohlédni a vyprávěj mamince, tatínkovi nebo třeba bráškovi podle nich příběh.

- Nakresli do volného rámečku obrázek, jak příběh skončí.

- Pak vymysli k celému příběhu nadpis (jak by se mohl příběh jmenovat).

- Potom nad každým obrázkem najdeš modrý rámeček, do kterého napiš nadpis vystihující obrázek.

- Vedle každého obrázku jsou připravené linky, na které napiš jednu větu o obrázku.

V této PŘÍLOZE se podívej, jak by mohl tento úkol vypadat, ale konec jsem nechala na tobě.

 

PÍSANKA – Přepiš správně báseň na čtyři řádky, každý verš na jeden řádek. Nezapomeň si po sobě přečíst a zkontroluj si tečky, čárky a háčky. Vypracuj celou stránku.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku 15 zkontrolovat.

 

Angličtina - Milé děti, posílám několik příloh (numbers - překlady číslovek a worksheet - pracovní list), které si projděte a vyplňte. Nelekejte se, prosím, množství, máte na to celý týden. Tématem jsou NUMBERS - ČÍSLA. Kdo nemáte možnost tisku, nechám kopie u paní učitelky Štajglové. Vyplňte si, prosím, do 9.11., kdy sem naskenuji správné řešení. Přeji hodně zábavy :-)

numbers 1, numbers 2, worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, worksheet 4

 

Co vyžaduji k odevzdání 3. 11. 2020:

- Pracovní listy ve folii + 2 úkoly z prvouky na volném papíře (názvy ulic a denní režim)

- Pracovní sešity: Český jazyk, Matematika a Prvouka

- Písanka